Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Carglass N.V. (Carglass®) voert de hier aangeboden informatiediensten uit op grond van de volgende algemene gebruiksvoorwaarden („Gebruiksvoorwaarden") met betrekking tot het gebruik van deze website („Website") alsook tot deze internet-aanwezigheid van Carglass®.

Informatie, Waarborg

Alle in deze Website vervatte informatie is vrijblijvend. Carglass® staat niet borg voor de resultaten of evaluaties, die door het gebruik van de informatie kunnen worden behaald, in het bijzonder met betrekking tot de actualiteit, de juistheid, de doeltreffendheid en de volledigheid van de informatie, inhoud en documenten. Evenmin waarborgt Carglass® dat deze website alle informatie bevat die haar is bekend.

Prestaties van Carglass®

Carglass® heeft het recht te allen tijde de uitbating van deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten. Op grond van de kwaliteit van de computersystemen alsook van het internet waarborgt Carglass® de ononderbroken beschikbaarheid van deze website niet.

Sluiting van de overeenkomst, algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Deze website alsmede de inhoud ervan houden geen aanbod in voor de levering of prestaties van producten of dienstprestaties. Bij de afsluiting van overeenkomsten tussen Carglass® en de klant gelden de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van Carglass®. Deze zijn vervat in onderhavige Algemene Voorwaarden.

Industriële Beschermingsrechten

BELRON®, Carglass®, GLASS MEDIC® en zijn merknamen en geregistreerde merknamen van Belron S.A. en haar dochtervennootschappen en mogen door Carglass® in het raam van licentieovereenkomsten worden gebruikt.

Alle rechten met betrekking tot de industriële beschermingsrechten van Carglass® zijn voorbehouden. De gebruiker moet deze rechten in acht nemen. Informatie en andere inhoud, merknamen, auteursrechten alsook andere industriële beschermingsrechten van deze website mogen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Carglass® noch worden gebruikt, gedownload, gekopieerd, verkocht verhuurd, gewijzigd noch op andere wijzen te gelde worden gemaakt.

Hyperlinks met websites van derden

Deze website kan hyperlinks met de websites van derden bevatten. Carglass® waarborgt noch de inhoud van deze websites van derden niet noch verantwoording of aansprakelijkheid, en evenmin eigent Carglass® zich deze websites en hun inhoud toe, aangezien Carglass® deze gelinkte inhoud niet controleert, onderzoekt en ook niet voor deze inhoud of informatie verantwoordelijk is. Het gebruik van deze gelinkte inhoud en/of websites gebeurt op het eigen risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid voor gebreken in de zaak en juridische gebreken

Voor zover Carglass® informatie, inhoud, software of documentatie kosteloos ter beschikking stelt, is aansprakelijkheid voor gebreken in de zaak en juridische gebreken van de informatie, inhoud, software of documentatie, in het bijzonder wat betreft hun actualiteit, juistheid, doeltreffendheid, volledigheid, bruikbaarheid en vrijheid van industriële beschermingsrechten van derden uitgesloten — behalve bij opzet, bedrog alsook aanslag op leven, lichaam of gezondheid.

Andere aansprakelijkheid, virussen

De aansprakelijkheid van Carglass® voor gebreken in de zaak en juridische gebreken is gegrond op de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Voor het overige wordt elke aansprakelijkheid van Carglass®, voor zover er geen dwingende aansprakelijkheid bestaat b.v. wegens opzet, grove nalatigheid, aanslag op het leven, het lichaam of de gezondheid, overname van een kwaliteitsgarantie, bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of wegens inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen op grond van wettelijke voorschriften. Schadevergoeding wegens inbreuk op essentiële plichten onder deze overeenkomst is begrensd tot de grootte van de met de overeenkomst verbonden, inschatbare schade, voor zover er geen opzet of grove nalatigheid in het spel is.

Op grond van de kwaliteit van computersystemen en van het internet staat Carglass® niet borg voor de afwezigheid van virussen. Vóór het downloaden van informatie, inhoud, software of documentatie zorgt de gebruiker met passende beveiligingsvoorzieningen en het scannen van virussen voor de eigen bescherming alsook voor het vermijden van virussen op de Carglass® website. Het downloaden van informatie, inhoud, software of documentatie gebeurt op het eigen risico van de gebruiker.

Toepasselijk recht, Bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing onder uitsluiting van het handelsrecht van de VN. De bevoegde rechtbank is die van Hasselt, indien de gebruiker handelaar is in de zin van het wetboek van koophandel.